top of page

Koruma ve Gizlilik Politikası

İşbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) amacı, Ufuksüreyya Gün (https://ueacademy.wixsite.com/website) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Politika ile kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan bilgilerin (“Kişisel Veri”) tarafımızca ne surette toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamaktadır. Ufuksüreyya Gün (https://ueacademy.wixsite.com/website) (Bundan böyle “UEAcademy” olarak anılacaktır.) kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri ve kişileri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi, özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, kullanıcının belirtilen şartları kabul etmesi, bu kişinin UEAcademy adresi aracılığıyla sağladığı bilgilerin kullanım şeklini kabul ettiği anlamına gelir.

1. Kişisel Veri Nedir, Kim İşler?

Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder., Kanun uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz ve Bunu Yaparken Hangi Hukuki Sebebe Dayanıyoruz?

UEAcademy’nin verdiği eğitimlere katılmak için üye olmanızın akabinde kendinize ait Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, elektronik posta adresi ile iletişim telefonu, ödeme için kart veya banka hesap bilgilerinin tarafımıza sunulması gerekmektedir. İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz, internet sitemiz aracılığı ile tarafımıza soru yönelttiğinizde veya bir hizmet için kayıt olduğunuzda/başvuruda bulunduğunuzda yukarıda belirttiğimiz hizmet kapsamında gereken bilgilerinizi tarafımızca oluşturulan form üzerinden tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Toplamayı hedeflediğimiz bilgi ve verileriniz talep ettiğiniz bilgi veya hizmet dahilinde değişiklik gösterebilecek olup doldurulması zorunlu bilgilerin tarafınızca doldurulmaması halinde tarafımızca bilgi verilmesi talep edilebilecektir. Aksi takdirde talep edilen hizmetten faydalanılamayacaktır. UEAcademy tarafından toplanacak işbu verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden, ilgilinin açık rızasının bulunması, bir sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması hukuki sebepleri ile, internet sitesi iletişim formları ve benzeri fiziki ve elektronik ortamda, sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’na uygun olarak ve bu Aydınlatma ve Rıza Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşliyoruz ve Verilerin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, UEAcademy’nin faaliyetlerini icra edebilmesi, daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerin iyileştirilebilmesi, size hak ve menfaat sağlanabilmesi, çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri, haber kaynakları hazırlama, risk analizi ve benzeri şirket faaliyetlerini kolaylaştırma, geliştirme, analiz etme amaçları ile işlenebilecektir. Tarafımızca internet sitemiz aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz; tarafımızca uygulanan elektronik ve yönetimsel prosedürler ile programlar çerçevesinde korunmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. UEAcademy olarak kişisel verilerinizin yasal olmayan yollar ile elde edilemeyeceğini garanti edemez ve online servislerin kullanılması halinde sistemlerde bulunan güvenlik açığı da dahil olmak üzere ortaya çıkabilecek tüm risk ve sorumluluğu kabul etmiş sayılmaktasınız. Zira kişisel bilgilerinizi internet sitemize göndermeniz halinde genel ve üçüncü şahısların iletişim ağlarına ilişkin bir garanti vermemekte ve bu ağlar üzerinde herhangi bir denetim olamamaktadır.

4. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, DEVA faaliyetlerinin icra edilebilmesi, kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, size hak ve menfaat sağlanabilmesi, çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetleri, haber kaynakları hazırlama, risk analizi ve benzeri şirket faaliyetlerini kolaylaştırma, geliştirme, analiz etme amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

5. Sözleşme Kapsamında Değişiklik Yapılabilir mi?

İşbu Veri Koruma ve Gizlilik Politikası değişikliğe tabiidir. UEAcademy tarafından işbu politika kapsamında herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde internet sitesi (https://ueacademy.wixsite.com/website) üzerinden duyurulacak olup site kanalı aracılığı ile gönderilen tüm bilgiler, değiştirilmiş şekliyle işbu politikanın şart ve koşullarına tabii olacaktır. Sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları UEAcademy’ye aittir. Sitemiz materyallerine ait tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları UEAcademy’de saklıdır. Bir kişi ve/veya kuruluş, önceden UEAcademy’nin iznini almadıkça, sitemizin belli bir kısmını başka bir WEB sitesinde kullanılamaz, başka bir web sitesinin bağlantısını kuramaz.

6. “Cookie” Nedir ve Ne Şekilde Kullanılmaktadır?

Cookie, bir web sunucusu tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bilgisayarınızın hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Zaman içinde site veya ortakları bilgisayarınıza bir “cookie” gönderebilir. Cookie, bilgisayarınızın hafızasından veya diğer Web sayfalarınca yaratılmış cookie dosyalarından veri sağlayamaz. Cookie’ler sisteminize zarar vermez. Cookie’leri, site ağının hangi alanlarını ziyaret ettiğinizi veya düzenlediğinizi görmek için kullanabiliriz, böylelikle siteyi bir dahaki ziyaretinizde bu sayfalar kolaylıkla erişilebilir olacaktır. Ortaklarımız ve alt kuruluşlar ayrıca, bir sayfayı kaç sefer görmüş olduğunuzu araştırabilirler. Ortaklarımız, alt kuruluşlar ve biz; Sitede gördüğünüz içeriği, banner’ları ve promosyonları daha iyi bir şekilde kişiselleştirmek amacıyla kullanabiliriz. Internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie’leri reddedebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını başlangıçtaki haline döndürerek genellikle tüm cookie’leri kabul etmiş olursunuz. Cookie’leri reddetmeyi seçerseniz, Sitemizde ve diğer Web sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan sitemiz sorumlu değildir.

7. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işlemlerinin işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

8. Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Yukarıda yer alan haklarınızı ueacademy@outlook.com adresine aşağıda yer alan yollardan biri ile müracaat ederek kullanabilirsiniz;

 Şahsen başvuru,

 Noter vasıtasıyla,

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. UEAcademy’ye başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebiniz en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

bottom of page